Space Powered by Trendolizer

Vista residences ng mga Villar, nasa likod ng mountain flattening sa Boracay

Trending story found on changescamming.net
Vista residences ng mga Villar, nasa likod ng mountain flattening sa Boracay
Kulang umano sa dokumento ang ginagawang Costa de la Vista na isang residential condominium project ng property firm ng mga Villar ayon sa isang opisyal ng Malay, Aklan local government. Ito ang tinukoy na ginagawang konstruksyon sa tuktok ng bundok sa Boracay.
[Source: changescamming.net] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments