Space Powered by Trendolizer

Lumang Bus ginawang Mobile Library para maturuan magbasa ang mga bata na nasa malalayong lugar

Trending story found on therecoverycrate.com
Lumang Bus ginawang Mobile Library para maturuan magbasa ang mga bata na nasa malalayong lugar
Ang pagkakaroon ng free library sa bawat siyudad sa Pilipinas ay isang minimithing proyekto ng ilang mga netizens para sa ating bayan. Subalit hindi ito gaanong nabibigyan ng pansin ng ating pamaha…
[Source: therecoverycrate.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments