Space Powered by Trendolizer

MAHALIN MO DIN ANG IYONG SARILI | HOMILY | FR. FIDEL ROURA

Trending story found on www.youtube.com


GOSPEL: SAN MATEO 22: 34-40 Ang Pinakamahalagang Utos 34 Ngunit nang marinig ng mga Fariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo, sila ay nagtipun-tipon. 35 Ang isa sa kanila na dalubhasa sa kutusan ay nagtanong kay Jesus, na sinusubukan siya. 36 Sinabi niya: Guro, alin ang pinaka­dakilang utos sa Kautusan? 37 Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso mo, nang buong kaluluwa mo at nang buong pag-iisip mo. 38 Ito ang una at dakilang utos. 39 Ang pangalawa ay katulad din nito: Ibigin mo ang iyongkapwa tulad ng iyong sarili. 40 Sa...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments