Space Powered by Trendolizer

Big Winner na si YamYam Gucong, nakapagpatayo na ng sarili niyang negosyo na bakeshop

Trending story found on therecoverycrate.com
Big Winner na si YamYam Gucong, nakapagpatayo na ng sarili niyang negosyo na bakeshop
Lubos na hinangaan ng mga Pilipino ang kwento ng buhay ni William “YamYam” Gucong pati na rin ang ipinakita niyang pag-uugali habang nasa loob ng bahay ni Kuya. Masasabi ring totoo ang …
[Source: therecoverycrate.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments