Space Powered by Trendolizer

SORIANO's 4 CRAZIEST STATEMENTS

Trending story found on www.youtube.com


Hindi pasado si ELi Soriano sa katangian ng tunay na Tagapangaral na: maingat sa sarili at sa turo. Kaya, tiyak na hindi siya maliligtas at ang kaniyang mga tagapakinig. Ipinahayag ni Apostol Pablo kay Timoteo na kaniyang katulong sa banal na ministerio na: “Mag-ingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka't sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo.” (I Tim. 4:16) Ang pakiusap ko po sa mga MCGI/ADD ay dumistansiya kayo kahit bahagya kay Bad ELi upang makita n’yo ang...
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments